Nitesh Kumar

Delhi

Harsh Modi

Gujarat

Indira Reddy

Telangana

Daya Nidhi

Punjab

Milind Sharma

Madhya Pradesh

Amit Roy

West Bengal

Satyajeet Shahane

Maharashtra

Ramesh Rangaih

Tamil Nadu

Nayan Hazarika

Assam

Shiva Kumar

Karnataka

Anjali Pandit

Maharashtra

Anshul Saxena

Madhya Pradesh