Nitesh Kumar

Delhi

Harsh Modi

Gujarat

Amit Chavan

Maharashtra

Indira Reddy

Telangana

Daya Nidhi

Punjab

Milind Sharma

Madhya Pradesh

Amit Roy

West Bengal

Satyajeet Shahane

Maharashtra

Ramesh Rangaih

Tamil Nadu

Satyanarayana G

Telagana

Atal Purohit

Rajasthan

Nayan Hazarika

Assam